Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en uw vertrouwen is van het grootste belang.

In deze Verklaring maakt BVBA Den Overkant openbaar welk informatiebeleid het hanteert in het kader van de werking van ons bedrijf waarbij diverse persoonsgegevens verzameld, bijgehouden en gebruikt worden. 

Inhoud:

I. Persoonsgegevens
II. Het verzamelen van persoonlijke gegevens
III. Van wie hebben we persoonsgegevens
IV. Welke persoonsgegevens
V. Gebruik van persoonsgegevens
VI. Bewaartermijn persoonsgegevens
VII. Uitwisseling van persoonsgegevens
VIII. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
IX. Vragen over Privacy en toegang tot gegevens
X. Cookies, action tags en andere technieken
XI. Bericht van wijzigingen
XII. Aanvaarding

I Persoonsgegevens

Persoonsgegevens dienen zeer ruim geïnterpreteerd en zijn alle informatie die het toelaten om u als natuurlijk persoon te identificeren. Hierbij kan concreet gedacht worden aan uw naam, adresgegevens, e-mail, foto’s, telefoonnummer, locatiegegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen, familiale situatie, beroepsactiviteiten, edm. 

De informatie over rechtspersonen valt daarentegen niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’.

II Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld indien u klant bent bij ons of indien u contact met ons heeft.

In principe is uw toestemming vereist om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en kan deze toestemming op elk ogenblik ingetrokken worden. De toestemmingsvereiste vervalt evenwel wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is:

– Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
– Om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te beschermen;
– Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
– Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde;

Concreet zal ons bedrijf doorgaans geen toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens omdat dit gebeurt in het kader van een overeenkomst waarbij u als klant beroep doet op de expertise en diensten van ons bedrijf.

Tevens zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden in uitvoering van wettelijle verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Ons bedrijf zal bovendien persoonsgegevens verzamelen en bewaren met oog op het garanderen van de veiligheid en het verbeteren van de dienstverlening, hetgeen gerechtvaardigde belangen zijn waardoor de toestemmingsvereiste niet speelt.

III Van wie hebben we persoonsgegevens

Wij hebben de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons bedrijf. Persoonsgegevens worden o.m. verzameld in het kader van de relatie met de klant, wanneer er contact is (geweest) per e-mail, telefonisch of op een andere wijze.

IV Welke persoonsgegevens

Gegevens over de klanten of potentiele klanten :
Hierbij gaat het o.m. om volgende gegevens:

– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw onderneming of stichting, namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw onderneming, edm.;
– De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan;
– uw hoedanigheid (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg).

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Hierbij gaat het over gegevens die noodzakelijk zijn om onze opdracht voor de klant uit te voeren.

Concreet kan het bvb. gaan om financiële gegevens, beroepsactiviteiten (aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden geleverd, enz.), , edm.

Gegevens voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
Omwille van kwaliteitsdoeleinden kunnen inkomende en uitgaande telefoongesprekken geregistreerd worden.

V Gebruik van persoonsgegevens

Als u een beroep doet op de diensten van ons  bedrijf moet steeds een minimum aan gegevens verstrekt worden.  In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier het bedrijf persoonsgegevens kan verwerken.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip, waarbij het gaat om alles wat men kan doen met persoonsgegevens: van verzamelen tot vernietigen. De Europese algemene verordening gegevensbescherming definieert “verwerking” als volgt: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

Ons bedrijf mag uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken; er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan. Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor volgende specifieke doeleinden:

Uitvoering van onze overeenkomsten
Persoonsgegevens zullen in eerste instantie gebruikt worden in het kader van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Middels de verstrekte persoonsgegevens zullen wij de klant o.m. kunnen contacteren voor de uitvoering van onze verbintenissen, en om de naleving van de verbintenissen door de klant op te volgen. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van het algemeen dossierbeheer, met inbegrip van facturatie.

Naleving wettelijke verplichtingen.
Voor telers en kwekers van groenten gelden allerlei wettelijke verplichtingen. 

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten
In het kader van de uitvoering van overeenkomsten kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen eventueel ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat dergelijke contacten kunnen gemonitord en in bepaalde gevallen opgenomen worden ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

Bescherming van rechten en eigendommen.
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van ons bedrijf, van onze business partners, leveranciers, klanten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Personalisering van onze websites.
De informatie die wij over u verzamelen, kan door ons gebruikt worden om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor heeft en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Marketing.
We houden u graag op de hoogte, bijvoorbeeld met e-mails en nieuwsbrieven. Ook hiervoor zijn persoonsgegevens nodig.
Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan ons bedrijf verstrekte informatie door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden. U kan evenwel op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

VI Uitwisselen van persoonsgegevens

In principe delen we de verzamelde persoonsgegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Beroep op derden.

In het kader van het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen kan het gebeuren dat wij – onder onze verantwoordelijkheid en met toestemming van de klant, een beroep doen op onderaannemers of derden.

In het kader van zulk een samenwerking kunnen persoonsgegevens noodzakelijk voor het vervullen van die specifieke opdracht uitgewisseld worden.
Het is gebruikelijk dat wij van deze andere partijen verlangen dat deze de informatie behandelen op een wijze die strookt met het privacy beleid van het bedrijf en de vereisten van de Europese gegevensbeschermingsverordening terzake.

Overname handelsfonds.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het bedrijf, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om het handelsfonds te verkopen, te fuseren met een ander bedrijf of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, waarbij wij vanzelfsprekend een passende bescherming van gegevens zullen nastreven.

Verplichte mededelingen.
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van ons bedrijf, onze business partners, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

VII Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Gepaste veiligheidsmaatregelen.
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Ons bedrijf implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
Indien er zich desalniettemin een inbreuk voordoet in verband met de persoonsgegevens dewelke een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene, wordt onverwijld melding gemaakt van de inbreuk. 

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevensbeschermingsauthoriteit (privacycommissie) controleert of de wettelijke vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens nageleefd worden, kan ondernemingen ter verantwoording roepen en desgevallend sancties opleggen indien de wettelijke regels niet nageleefd worden.

VIII Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

Gegevens die tijdens het recruitment proces worden verzameld, zullen verwijderd worden op het ogenblik dat het duidelijk is dat de kandidaat niet aangenomen wordt. Indien de gegevens van de kandidaat behouden blijven voor eventuele toekomstige aanbiedingen, wordt de kandidaat hiervan in kennis gesteld en kan deze hiertegen alsnog bezwaar maken en om de verwijdering verzoeken.

Bent u geen klant (meer), maar wel ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

IX Vragen over Privacy en toegang tot gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de heer Wim Vertommen. Als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door het bedrijf, kan steeds vrijblijvend contact opgenomen worden met:

Wim Vertommen
Tel.: 0476 56 13 36
E-mail: wim.katrien@telenet.be

Als u inzage of een kopie wenst te krijgen van bepaalde gegevens die u aan ons bedrijf heeft verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, kan u ons contacteren, zoals hierboven aangegeven.

Voordat ons bedrijf gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijks een bevestiging van uw identiteit en mogelijks ook andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Verder heeft eenieder het recht om ons bedrijf te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te wissen (‘recht op vergetelheid’) of om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Er zal geval per geval nagegaan worden in welke mate aan zulke verzoeken tegemoet gekomen kan worden, hetgeen binnen de 30 dagen gecommuniceerd wordt. Bij gebreke aan overeenstemming heeft de betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende authoriteit (Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be). 

X Cookies, action tags en andere technieken

Cookies.
Op de website van ons bedrijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U moet geen cookies aanvaarden op onze website. Hoewel de meeste browsers initieel voor het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren.

Action tags.
Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u, en elk deel van onze website, inbegrepen nieuwsbrieven of e-mails die door ons worden gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen mogelijk beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels de action tags.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten. Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden.

Doorverwijsknoppen.
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en WordPress. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en WordPress zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en WordPress (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

XI Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

XII Aanvaarding

De klant aanvaardt alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt ermee in dat het bedrijf  zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De Privacyverklaring wordt tevens aanvaard door de gebruikers van de website van het bedrijf en waarbij de gebruiker ermee instemt dat het bedrijf zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.